Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – będące oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć
 • Brak możliwości poruszania się wyłącznie przy pomocy klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maciejewska.
 • E-mail: k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Adres: Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach


Adres:
Kluki 27, 76-214 Smołdzino

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach należy do muzeów na wolnym powietrzu. Położone jest w centrum wsi Kluki, 40 km od miasta Słupsk.

 

Dojazd: Połączenie publicznymi środkami transportu z Klukami jest utrudnione – brak linii kolejowej oraz dogodnych połączeń autobusowych. Najdogodniejszy dojazd zapewnić może własny środek transportu  – samochód dla osób indywidualnych, bądź autokar, w przypadku grup zorganizowanych.

Najbliższe przystanki autobusowe: przystanek Kluki (około 300 metrów)

Dojazd do Kluk liniami: PKS (ze Słupska, ze Smołdzina)
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami wysokopodłogowymi.

 

Parking: W Klukach bezpłatny publiczny parking zlokalizowany jest  400 metrów od wejścia do muzeum.

 

Wejście: Na odcinku ok. 400 m od wjazdu do wsi, po lewej stronie drogi zlokalizowanych jest 7 budynków mieszkalnych. Za siódmym z nich, też po lewej stronie drogi, a na przeciw stawu (zbiornika p.poż), który znajduje się po prawej stronie drogi, jest furtka – wejście do muzeum.

 

Kasa/recepcja: Do budynku kasy prowadzi 1 wejście – furtka znajdująca się po lewej stronie drogi, ok. 400 m od wjazdu do wsi , a po prawej stronie drogi, kiedy idzie się od bezpłatnego parkingu (też w odległości ok. 400m). Przy wejściu do położonego na parterze budynku kasy znajduje się– próg w postaci kamienia oraz próg drewniany. Brak podjazdów dla wózków.

 

Bariery pionowe i poziome:

Na terenie skansenu w Klukach istnieje możliwość poruszania się wyłącznie po ziemnych ścieżkach, brak nawierzchni brukowanych, płyt chodnikowych itp.  Wszystkie ekspozycje muzealne zlokalizowane są w części parterowej poszczególnych budynków –  chałup mieszkalnych oraz budynków gospodarczych. Jednakże przy wejściach na ekspozycje znajdują się progi drewniane oraz kamienne, brak podjazdów do poszczególnych budynków. Aranżacja przestrzeni w zabytkowych budynkach, szerokość korytarzy i drzwi stanowią barierę dla osób poruszających się na wózkach.

 

Toalety: W MWS w Klukach toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w budynku parterowym, za ostatnią zagrodą muzealną, udostępnioną do zwiedzania, po prawej stronie skansenu, idąc od kasy (zagrody muzealne (ekspozycje) rozmieszczone są po obu stronach drogi prowadzącej przez wieś).  Podjazd do toalety wykonany jest z kostki brukowanej.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Wejście do muzeum jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. W budynku kasy oraz pozostałych budynkach muzealnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Kierunek zwiedzania wskazują pracownicy opiekujący się ekspozycjami. 

Przy budynku kasy,  po lewej stronie od wejścia do niej, muzeum znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu budynków na terenie muzeum (plan muzeum).

Brak informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynkach. Informacji na ten temat udzielają pracownicy – opiekunki i opiekunowie ekspozycji.

 

Obsługa niesłyszących i niedowidzących:

W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Muzeum  nie posiada środków technicznych  do obsługi osób słabo słyszących –  pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Istnieje możliwość wirtualnego spaceru po MWS w Klukach, funkcjonującego w ramach odrębnej strony internetowej. Wirtualnemu spacerowi towarzyszą filmy, opisy miejsc i obiektów dla osób niesłyszących oraz nagrania lektora dla osób niedowidzących.

Pies asystujący:

Do wszystkich budynków MPŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Deklaracja dostępności dla serwisu BIP Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku