VI Konferencja Kaszubsko – Pomorska

Darłowo 8 – 9 września 2000

Rozwój nazewnictwa lokalnego na pomorzu zachodnim. Pomorska onomastyka i topomastyka na przestrzeni dziejów.

Okładka książki wydanej po VI Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Ewa Rzetelska-Feleszko – Słowiańskie nazewnictwo Pomorza Środkowego
 2. Wojciech Łysiak – Słowiańskie nazwy miejscowe w rejonie Koszalina
 3. Aleksandra Belchnerowska – Nazewnictwo Pomorza a jego krajobraz
 4. Witold Mańczak – Nazwa „słowiński”
 5. Jerzy Duma – Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego związane z rdzeniem bokr „las”
 6. Andrzej Chludziński – Sposoby adaptacji słowiańskich nazw geograficznych ziemi białogardzkiej w języku niemieckim
 7. Wojciech Skóra – Nazwy miejscowości powiatów słupskiego, lęborskiego i bytowskiego w badaniach Konsulatu RP w Szczecinie w 1929 roku
 8. Edward Breza – Nazwiska równe nazwom miejscowości z Pomorza Środkowego
 9. Zenon Romanow – Nazwy ulic Słupska w XX wieku
 10. Tomasz Siemiński – Toponomastyka w dawnym folklorzPomorza Zachodniego
 11. Karol Walczak – Jezioro Miedwie – nazwa, historia, tradycja
 12. Hieronim Rybicki – Proces likwidacji niemieckiego nazewnictwa miejscowego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej
 13. Jerzy Sierociuk – Onomastyka w Kaszubskiej pieśni na tle ogólnopolskim
 14. Zygmunt Szultka – Gesellschaft für Pommersche und Altertumskunde In Stettin a kwestia początków badań nad słowiańszczyzną i kaszubszczyzną