Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt 1).
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
  a) dokonania transakcji związanej z nabyciem produktów u Administratora Danych,
  b) realizacji usług/umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c) odpowiedzi  na  zapytania  oraz  kontaktowania  się  z  Państwem  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a RODO czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
  d) realizacja zadań statutowych oraz udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  e) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności poprzez stosowanie monitoringu w miejscach oznaczonych oraz zabezpieczenie możliwości oraz dochodzenie roszczeń przed sądami.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, przedawnianie roszczeń oraz wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody może się ono odbywać do czasu cofnięcia zgody.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady realizacji podanych praw określone zostały w RODO.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku dokonywania transakcji lub składania skarg lub wniosków, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub uzyskania odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek.
 10. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.