Lekcja 8

Wio koniku, czyli o żywocie zwierzšt gospodarskich.

Zajęcia trwają ok. 3 godziny

Cele ogólne:

 1. Poznawcze:
  • poznanie elementów dziedzictwa kulturowego regionu
  • poznanie zwierząt gospodarskich
  • poznanie roli zwierząt w gospodarstwie wiejskim
  • poznanie warunków życia dawnej ludności wiejskiej
  • poznanie narzędzi, sprzętów czy technik używanych/wykorzystywanych przez Słowińców w pracy ze zwierzętami
  • poznanie podziału obowiązków w rodzinie
  • poznanie przyczyn zmian zachodzących na wsi, zaniku niektórych zawodów i zajęć
  • poznanie roli muzeum w dostępie do informacji
 2. Kształcące:
  • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata
  • przyswojenie wiadomości na temat faktów, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk z otoczenia uczniów i bliskich ich doświadczeniom
 3. Wychowawcze:
  • wzbudzenie szacunku do tradycji
  • kształtowanie postaw dbałości o zwierzęta,
  • kształtowanie umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata
  • kształtowanie świadomości przynależności społecznej (do rodziny, do grupy rówieśniczej, do wspólnoty lokalnej/ regionalnej)
  • kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe:

Uczestnik zajęć potrafi:

 • wskazać, które zajęcia należały do mężczyzn, które do kobiet, a które do dzieci
 • wskazać przyczyny zaniku niektórych zawodów i zajęć wiejskich
 • nazwać i użyć dawne narzędzia wykorzystywane w słowińskiej zagrodzie
 • potrafi wskazać jak warunki naturalne determinowały zajęcia i życie mieszkańców wsi
 • formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych dotyczących zwierząt, otoczenia

Metody pracy:

 1. Metody podające:
  • mini wykład wyjaśniający pojęcia: region, dziedzictwo kulturowe, kultura materialna, kim byli Słowińcy, jak warunki naturalne wpływały na życie na wsi
  • dyskusja moderowana przez prowadzącego dotycząca życia na wsi dawniej i dziś, jak się zmieniało życie, co było i jest przyczyną zmian, jak wyglądało życie w rodzinie dawniej jak wygląda dzisiaj, podział obowiązków (szczególny akcent na prace i obowiązki dzieci), czym trudnili się mieszkańcy wsi dawniej, jaka rolę na wsi odgrywały zwierzęta gospodarskie.
 2. Metody poszukujące:
  • Oglądanie ekspozycji muzealnej – odpowiedzi na postawione w trakcie pytania
  • Podsumowanie , przedstawianie, syntetyzowanie informacji zdobytych w trakcie zwiedzania Muzeum z planem
  • Dyskusja na temat różnic w codziennych zajęciach naszych dziadków, rodziców , co wpłynęło na te zmiany
 3. Metody operatywne:
  • Wykonywanie zajęć związanych z hodowla i obrządkiem zwierząt gospodarskich
  • Praktyczne wykorzystanie tradycyjnych narzędzi i sprzętów gospodarczych

Środki dydaktyczne:

 • Projektor multimedialny – projekcja filmu
 • Ekspozycja muzealna
 • Dawne narzędzia i ich kopie oraz materiały potrzebne do wykonywania zajęć domowych i przyzagrodowych (np. grabie, widły, nożyce do strzyżenia owiec, zgrzebła, ziarno zbóż, siano, słoma)

Przebieg zajęć:

Etap I -Po co zwierzęta na wsi? (ok. 30 min.)

Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej. Rozpoczną się moderowaną rozmową na temat wsi, warunków życia na wsi dawniej i dziś, warunków naturalnych determinujących życie mieszkańców wsi i gospodarstwa, rodzajów gospodarstw wiejskich. Wyjaśnimy terminy 'zwierzęta gospodarskie’, 'zwierzęta hodowlane’, 'zwierzęta domowe’, opowiemy o roli zwierząt w gospodarstwie, o tym jak zmienia się rola niektórych zwierząt w związku z postępem technicznym, który dotarł również na wieś, jak w ogóle zmieniła się wieś i zajęcia jej mieszkańców.

II etap – Zwierz, co jesz? O karmieniu, zwyczajach i zachowaniach zwierząt hodowlanych ( ok. 1 godz.)

Zajęcia odbywają się na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej. Zaglądając do zagród muzealnych uczestnicy poznają ich charakter (rybacka, rolnicza, rybacko-rolnicza?) i oglądają zwierzęta znajdujące się w tych zagrodach (konie, owce, kozę, gęsi i kury). Dowiadują się co te zwierzęta jedzą, jakie mają zwyczaje, zachowania i znaczenie dla gospodarstwa i mieszkańców wsi; czy znaczenie i rola zwierząt na wsi się zmienia. Podstawowa wiedza uzupełniona zostaje ciekawostkami na temat tych zwierząt. Na tym etapie dzieci wykonywać będą zajęcia związane z hodowlą zwierząt (będą je karmić, strzyc owcę, dłubać buty dla konia, drzeć pierze na poduszkę, zbierać jajka w kurniku, czy zmieniać ściółkę w pomieszczeniach dla zwierząt).

III etap – Konik czy kurka? – robimy zabawki ( ok. 1 godz.)

Zajęcia odbywają się w zagrodzie edukacyjnej. Dzieci dostają materiały, z których, pod kierunkiem prowadzącego, wykonają zabawki zwierzątka.