Konferencje Kaszubsko-Pomorskie

Podejmując inicjatywę Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z 1992 r., Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wspierane przez różne ośrodki naukowe, organizuje w cyklu dwuletnim, konferencje kaszubsko – pomorskie, których przedmiotem są głównie zagadnienia historyczne, językoznawcze i etnograficzne.

Pierwsza Konferencja Słowińska odbyła się w styczniu 1960 roku w Warszawie, jej organizatorami był Komitet Językoznawstwa i Komitet Słowianoznawstwa PAN. Stanowiła ona posumowanie kilkuletnich badań terenowych powadzonych przez językoznawców na terenie słowińskim. Materiały pokonferencyjne ukazały się w „Zeszytach Problemowych Nauki Polskiej” tom 22 pt. Słowińcy-ich język i folklor (Warszawa 1961).

Po trzydziestoletniej przerwie temat Słowińców na drugiej Konferencji Słowińskiej, która odbyła się w Łebie 11-13 maj 1992 roku. Podczas tej konferencji przyjęto, że będą się one odbywały co dwa lata. Organizatorami byli: Zarząd Miasta Łeby, Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łebie, Instytut Słowianoznawstwa PAN w Warszawie i Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Tom pokonferencyjny zatytułowany Studia Kaszubsko-Słowińskie (Łeba 1992) sygnalizował poszerzenie formuły i zakresu merytorycznego konferencji w następnych latach.

Trzecia konferencja obyła się w Łebie 8-9 maja 1994 roku. Towarzyszyła jej wystawa prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łebie „Wieś słowińska w starej i nowej fotografii” przygotowana przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które przejęło zadanie głównego organizatora konferencji od 1996 roku, czyli czwartej Konferencji. Odbyła się ona 24 i 25 czerwca w Ustce oraz 26 czerwca 1996 roku w Bytowie. Organizatorami byli MPŚ i Wyższa Szkoła Pedagogiczna. IV Konferencja przyjęła nazwę Kaszubsko – Słowińskiej, akcentując tym samym poszerzenie zainteresowań sprawami przeszłości i teraźniejszości całej ludności kaszubskiej Pomorza Zachodniego.

V Konferencja Słowińsko- Kaszubska zatytułowana Ludoznawcy i kultura ludowa Pomorza Zachodniego odbyła się 4-5 września 1998 roku w Rowach. Była jednym z głównych części obchodów XXXV -lecia działalności Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska odbyła się w dniach 8-9 września 2000 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Tematyka skupiła się przede wszystkim na sprawach nazewnictwa pomorskiego, głównie na Pomorzu Zachodnim. Zmianą formalną tej konferencji jest zmiana nazwy Konferencji Słowiński Kaszubskiej na Kaszubsko Pomorską, zakres zainteresowań został więc znacznie poszerzony. Konferencja nosiła tytuł Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów. Konferencja stanowiła jeden z głównych akcentów jubileuszu 77 rocznicy powołania działalności darłowskiego muzeum.

VII konferencja przygotowana wspólnie przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Instytut Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, odbyła się w grudniu 2002 roku. Tematem przewodnim konferencji były Obrazy Ziemi Słupskie. Społeczeństwo – administracja – kultura.

VIII Konferencja Kaszubsko – Pomorska pt. Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe odbyła się w dniach 19-20 listopada 2004 roku w Zamku Książąt Pomorskich. Stanowiła część obchodów 80-lecia muzealnictwa i 100-lecia kolekcjonerstwa na Ziemi Słupskiej. Organizatorami konferencji byli MPŚ, Instytut Kaszubski w Gdańsku, a także Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego w Klukach. Według prof. Cezarego Obracht – Prądzyńskiego – kierownika naukowego VIII konferencji – głównym jej zadaniem było „pokazanie ogromnej roli, jaką odegrało muzealnictwo na Pomorzu w ochronie regionalnego dziedzictwa kultury w procesie kształtowania regionalnej tożsamości oraz w upowszechnianiu wiedzy o Pomorzu”.

IX Konferencja Kaszubsko – Pomorska poświęcona była badaczom kultury Kaszub i Pomorza (tytuł brzmiał: W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza). Odbyła się 11-12 grudnia 2006 roku w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Uczestnicy konferencji zaprezentowali dorobek badaczy, koleje ich losów, warsztat naukowy, inspiracje badawcze i uwarunkowania ideowe oraz ich wpływ na rzeczywistość społeczną i samoświadomość mieszkańców Kaszub i Pomorza, ich związki z instytucjami w regionie i poza nim.

X konferencja, zatytułowana Wokół pomorskiej kuchni, zorganizowana została w Ustce w dniach 18-20 wrzeœnia 2008 roku przy okazji jubileuszu 45-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wygłoszone referaty podejmowały tematy przede wszystkim kulinarnych tradycji Pomorza, ale były także i wystšpienia majšce charakter bardziej ogólny. XI Konferencja Kaszubsko-Pomorska odbyła się w Słupsku w Zamku Ksišżšt Pomorskich w dniach 1-3 grudnia 2010 roku. Tematem było dziedzictwo kulturowe jako produkt (marka), które dzięki swej atrakcyjnoœci przycišga turystów. Jak okreœlił to kierownik konferencji prof. dr hab. Mirosław Boruszczak, dziedzictwo kulturowe zaprezentowane zostało nie tylko pod kštem bieżšcych i przyszłych problemów jego ratowania, ale przede wszystkim w aspekcie wykorzystania każdego jego ogniwa w tworzeniu regionalnego markowego produktu turystycznego. XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska podejmowała temat szkolnictwa i oœwiaty na Pomorzu. Odbyła się ona w dniach 25-26 paŸdziernika 2012 roku w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zaprezentowane referaty dotykały kwestii oœwiaty i szkolnictwa Pomorza Zachodniego oraz Nadwiœlańskiego od XVI do końca XX wieku.

Tematy Konferencji Kaszubsko-Pomorskich

II Konferencja Słowińska
Łeba 11-13 maja 1992

III Konferencja Słowińska
Łeba maj 1994

IV Konferencja Kaszubsko – Słowińska
Ustka – Słupsk -Bytów 24 – 26 czerwca 1996

V Konferencja Słowińsko – Kaszubska
Rowy 4 – 5 września 1998

VI Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Darłowo 8 – 9 września 2000

VII Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Słupsk 5 – 6 Grudnia 2002

VIII Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Słupsk 19 – 20 listopad 2004

IX Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Słupsk 11-12 grudnia 2006

X Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Ustka 18-20 września 2008

XI Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Słupsk 1-3 grudnia 2010

XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska
Słupsk, 25-26 października 2012

XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska
Słupsk, Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 24-25 listopada 2014 r.

XIV Konferencja Kaszubsko-Pomorska
Słupsk, 6-7 grudnia 2016 r.

XV Konferencja Kaszubsko-Pomorska
Słupsk, 14-15 listopada 2019r.