XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska

Słupsk, 25-26 października 2012

Szkolnictwo i oświata na pomorzu (xvi-xx w.)

Okładka książki wydanej po XII Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Zygmunt Szultka, Szkolnictwo słupskie w okresie początków reformacji i po jej proklamacji w Księstwie Pomorskim
 2. Kazimierz Kallaur, Szkolnictwo elementarne w powiecie słupskim w drugiej połowie XVIII wieku
 3. Roman Tomaszewski, Konserwatyzm w strategiach wychowania na Pomorzu 1653-1945
 4. Justyna Żukowska, Szkolnictwo jezuickie w Prusach Królewskich w XVI-XVIII wieku
 5. Kacper Pencarski, Prawodawstwo prezydium rejencji koszalińskiej wobec szkolnictwa rejencji w latach 1918-1933
 6. Wojciech Skóra, Słupski proces Jana Bauera z 1932 roku jako element działań administracji i mediów Niemiec oraz Polski
 7. Zenon Romanow, Nauczyciele prywatnych katolickich szkół powszechnych z polskim językiem wykładowym w powiecie bytowskim i złotowskim w latach 1929-1939 i ich póŸniejsze losy
 8. Maciej Hejger, Szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania w województwie koszalińskim w latach 1950-1959
 9. Lidia Burzyńska-Wentland, Elżbieta Gorloff, Uwarunkowania powstania i rozwoju szkolnictwa niemieckiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1959
 10. Witold Cyba, Szkolnictwo ukraińskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1952-1989
 11. Małgorzata Mastelarz-Krystjańczuk, Pomorze i stosunki polsko-niemieckie w podręcznikach szkolnych z lat 1945-1956
 12. Paweł Szulc, Rola Wszechnicy Radiowej w stalinowskim systemie oœwiaty w województwie szczecińskim
 13. Joanna Król, Społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju szkół œrednich ogólnokształcšcych w województwie szczecińskim a latach 1945-1989
 14. Tomasz Skonieczny, Kształtowanie powojennej wiejskiej sieci szkolnej na przykładzie północno-zachodniej częœci powiatu koszalińskiego (1945-2011)